~Anulka~

84 teksty – auto­rem jest ~Anul­ka~.

Na­wet naj­gor­sza po­rażka nie oz­nacza całko­witej przeg­ra­nej, życie toczy się dalej 

myśl
zebrała 15 fiszek • 24 października 2011, 16:17

Jak og­romna jest siła gdy czer­piesz ją z ra­dości, miłości i uśmiechu. 

myśl
zebrała 48 fiszek • 19 grudnia 2010, 09:44

miałam nadzieję że to nie sen, ale rzeczy­wis­tość oka­zała sie zbyt trudna. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 3 grudnia 2010, 18:25

nie chcę stra­cić te­go co było dla mnie naj­ważniej­sze, da­wało siły na każdy dzień. Nie chcę stra­cić Ciebie, lecz do­konaj de­cyz­ji która dla Ciebie będzie najlepsza. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 20 listopada 2010, 08:09

Nig­dy nie trać nadzieji,bo choćby było niewiado­mo jak źle, za ja­kiś czas znów wyj­dzie słońce i będzie dobrze. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 16 listopada 2010, 16:49

Wys­tar­czyła ta krótka chwi­la by Ciebie zo­baczyć, utonąć w Twich ra­mionach bym miała siły i uśmie­chu za­pas na bar­dzo długi czas. 

myśl
zebrała 38 fiszek • 15 listopada 2010, 17:20

Trze­ba podjąć wyz­wa­nie, za­ryzy­kować wszys­tko by zys­kać to co najcenniejsze. 

myśl
zebrała 62 fiszki • 13 listopada 2010, 12:09

łat­wo po­pełniać błedy, ra­nic in­nych, ale w życiu chodzi o to by uszczęśli­wiać in­nych. Na­wet nie wiesz ile to radości 

myśl
zebrała 55 fiszek • 8 listopada 2010, 11:03

niełat­wo pomóc dru­giej oso­bie, cza­sem to wy­maga wiele cza­su i wyrzeczeń, ale zaw­sze jest warto. 

myśl
zebrała 44 fiszki • 7 listopada 2010, 18:10

Wiara to coś piękne­go, więć gdy ją stra­cimy z cza­sem poczu­jemy brak. Sa­mi się zmieni­my. Lecz możemy wrócić. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 5 listopada 2010, 18:47
~Anulka~

Chciałabym kiedyś cofnąć czas. Jestem sobą, uwielbiam snuć marzenia długimi godzinami.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność